ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน

ระดับที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ จำนวนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ รวมจำนวนผู้เรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง
ระดับก่อนประถมศึกษา -          
อนุบาลปีที่ 1 1 - 8 7 - - 15
อนุบาลปีที่ 2 1 - 12 5 - - 17
อนุบาลปีที่ 3 1 - 14 9 - - 23
รวม 3 - 34 21 - - 55
ระดับประถมศึกษา -       - -
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 - 23 12 - - 35
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 13 12 - - 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 - 11 14 - - 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 - 9 10 - - 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 - 9 9 - - 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 - 12 9 - - 21
รวม 6 - 77 66 - - 143
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -       - -
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 - 7 5 - - 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 - 9 2 - - 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 - 13 9 - - 22
รวม 3 - 29 16 - - 45
รวมทั้งสิ้น 12 - 140 103 - - 243
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562