พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ         
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลาม
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในด้านต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                  
เป้าหมาย    1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
3. โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น
4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีวิธีวัดผลและประเมินผลโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน