วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 วิสัยทัศน์                  
  โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน       

ปรัชญา 
 
  กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดย่อมเปลี่ยนชีวิตคนสู่สันติ