ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสี
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/63
28 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียน
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1